Klasa Coleochaetophyceae

U okviru ove klase algi se nalaze samo dva roda sa petnaestak vrsta. Boja ovih algi je zelena. Najveći broj ovih algi žive kao perifite, a naročito na slatkovodnim biljkama. Sve vrste ovog razdela se odlikuju heterotrihalnim tipom talusa koji je u manjoj ili većoj meri složene građe. Heterotrihalni talusi pojedinih vrsta se nalaze u galerti i imaju jastučastu formu. Najveći broj vrsta se karakteriše talusom koji ima razvijen samo puzeći deo i to obično u obliku tesno sraslih niti koje liče na disk. Na ćelijama koje ulaze u izgradnju talusa se nalaze specifično građeni čekinjasti izraštaju. Na početku svog razvića čekinje imaju dvoslojan zid. Spoljašnji sloj ubrzo zatim puca i zadržava se u vidu futrole pri osnovi čekinje. Zatim čekinja nastavlja sa rastom obavijena samo jednim slojem zida.

Citologija. Ćelije su sferičnog ili jajolikog oblika, a građene su od ćelijskog zida i protoplasta. Ćelijski zid je celulozno-pektinske prirode. Naime, unutrašnji slojevi su izgrađeni od mreže celularnih fibrila, dok se na površini nalazi sluzavi amorfni sloj izgrađen od pektinskih materija. U centru protoplasta se nalazi jedna krupna vakuola ili nekoliko manjih, dok je citoplazma smeštena uz ćelijski zid. Hromoplasti se označavaju kao hloroplasti i sadrže hlorofil a i b, kao i pomoćne pigmente iz grupe karotenoida. Ovojnica hlorofila je izgrađena od dve membrane, a u ćeliji se nalazi samo jedan hloroplast. Po jedan pirenoid se nalazi u svakom hloroplastu. Rezervna materija je skrob.

Razmnožavanje se odvija na tri načina – vegetativno, sporulativno i polno. Vegetativno razmnožavanje odvija fragmentacijom talusa. Sporulativno razmnožavanje je omogućeno zoosporama. Ove strukture se karakterišu prisustvom dva biča, a formiraju se u vegetativnim ćelijama. U jednoj vegetativnoj ćeliji može da nastane samo jedna zoospora. Polni proces je oogamija, a među algama ovog razdela su poznate monecke i diecke vrste. Oogonija ima oblik boce čiji je vrat relativno dugačak. Jajna ćelija se formira u proširenom delu oogonije. Anteridije se razvijaju u grupama koje su često locirane na vrhu iste niti na kojoj se nalazi i oogonija. U svakoj anteridiji se formira po jedan spermatozoid koji je loptastog oblika i karakteriše ga prisustvo dva biča. Na vrhu izduženog dela oogonije se nalazi otvor kroz koji ulazi spermatozoid. Nakon oplođenja nastaje zigot koji ima sve karakteristike trajne spore i označava se kao oospora. Niti koje rastu iz okolnih ćelija oogonije u kojoj se nalazi oospora se spliću i na taj način formiraju plektenhimski omotač crvene ili smeđe boje. Sadržaj oospre se u proleće deli na 8 do 32 ćelije koje se zatim transformišu u zoospore. Prva deoba jedra oospore je redukciona pa su zoospore nastale u toku ovog procesa haploidne i označavaju se kao mejospore. Iz ovih zoopora će se razviti nove jedinke sa haploidnom garniturom hromozoma.