Klasa Schizocladiophyceae

Vrsta Schizocladia inchiensis je opisana 2003. Godine, a pronađena je u Torinskom moru blizu Napulja. Zbog specifičnih citoloških i biohemijskih karakteristika, ali i na osnovu molekularnobioloških analiza predloženo je da se ova vrsta izdvoji u zasebnu klasu heterokontnih algi.

Vegetativni talus je izgrađen od razgranatih filamenata čiji prečnik iznosi 3-7 mikrometara. U protoplastu se nalazi jedan ili dva parijetalna hromoplasta svetlosmeđe boje. Ćelijski zid je izgrađen od slojeva fibrila kojima su pridruženi alginati, ali celuloza nije prisutna. Plastidi su tipičnog heterokontnog tipa, sadrže hlorofil a i c, kao i veliku količinu fukoksantina. U hromoplastima vegetativnih ćelija nije prisutan pirenoid. Hromoplastna DNK je kružnog oblika. Hromoplast je okružen sa četiri membrane i sadrži neproučene vezikule u periplastidnom prostoru. U stromi hromoplasta po tri tilakoida se nalaze u granama. Periferni tilakoid je prisutan. Nekoliko struktura koje podsećaju na bakterije se nalazi u citoplazmi. U protoplastu se takođe nalaze mitohondrije sa tubularnim kristama, jedan Goldžijev aparat i jedno jedro.

Zoospore se formiraju direktnom transformacijom vegetativnih ćelija ili preko stadijuma koji se odlikuje višejedarnim ćelijama. Kruškolikog su oblika i poseduju dva lateralno postavljena biča. Bič koji je upravljen ka napred poseduje tubularne mastigoneme, a onaj upravljen ka zadnjem kraju zoospore je kraći i ne poseduje mastigoneme, ali je prisutno bazalno telašce. U protoplastu zoospora se nalazi žuto-smeđi hromoplast u kome je prisutna crvena stigma povezana sa bazom prednjeg biča. Zoospore pokazuju slabu negativnu fototaksiju. Formiranje ćelijskih zidova zoospora počinje kada se ona pričvrsti za supstrat, a zatim se razvija u granati filament.